Podmínky ochrany osobních údajů

PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Společnost Elpida, o.p.s. IČO: 27948706, se sídlem na adrese Na bělidle 252/34, 150 00 Praha 5, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou O 515 (dále jen „Elpida, .o.p.s.“), je provozovatelem internetové stránky shop.elpida.cz (dále jen „e-shop“), jež představuje internetový obchod, který umožňuje uživatelům nakupovat produkty a sdílet s tím související informace.

Tato Pravidla nakládání s osobními údaji (dále jen „Pravidla") upravují veškeré nakládání s osobními údaji ve spojení s užíváním e-shopu a jeho služeb, není-li mezi konkrétními subjekty ujednáno něco jiného.

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY?

Společnost Elpida, o.p.s., jakožto správce, zpracovává zejména údaje, které jí poskytujete při nákupu. Údaje, které zpracováváme tak zahrnují Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, fakturační adresu nebo dodací adresu vyplněnou u Vašeho nákupu, případně další údaje, které při využívání e-shopu sami poskytnete.

2. ZPRACOVÁNÍ ZA ÚČELEM PLNĚNÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK

Společnost Elpida, o.p.s. využívá Vaše osobní údaje, zejména jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a fakturační adresu, popř. doručovací adresu, za účelem splnění svých povinností plynoucích z obchodních podmínek provozu a užívání internetové stránky shop.elpida.cz, včetně všech jejich součástí. Osobní údaje jsou takto využívány i pro realizaci Vašich nákupů, včetně zasílání souvisejících oznámení o stavu zpracování nákupů a řešení všech souvisejících požadavků či reklamací. Zpracování osobních údajů pro tyto účely je ze strany společnosti Elpida, o.p.s. prováděno ve zcela nezbytném rozsahu.

3. ZPRACOVÁNÍ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

Obchodní sdělení a informace o novinkách na e-shopu Vám zasíláme formou newsletteru a to v případě, že jste nakoupili na našem e-shopu nebo zadali vaši e-mailovou adresu.

Poskytnutí údajů je pro tyto účely zcela dobrovolné. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odkazu “Odhlásit newsletter”, který se nachází ve spodní částí newsletteru. 

4. POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB TŘETÍCH STRAN

Společnost Elpida, o.p.s. může za účelem plného fungování e-shopu a přizpůsobení jeho obsahu zákaznickým preferencím využívat služeb třetích stran, kdy jako správce pověřuje tyto třetí strany ke zpracování osobních údajů v rozsahu, v jakém je to pro tyto služby nezbytné.

V případě udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení může využít společnost Elpida, o.p.s. e-mailingové služby třetích stran. Touto službou jsou zpracovávány zejména informace o Vašem jméně, pohlaví a e-mailové adrese.

5. KDO ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ?

Osobní údaje jsou zpracovávány a využívány primárně společností Elpida, o.p.s., a jejích smluvních partnerů (jedná se například o zaúčtování faktur externí účetní firmou).

Společnost Elpida, o.p.s. neposkytne ani jinak nezpřístupní Vaše osobní údaje dalším třetím stranám s výjimkou, jak je to popsáno v těchto Pravidlech.

6. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za účelem plnění smluvních podmínek zpracováváme osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro splnění daných právních povinností vyplívajících ze zákona o účetnictví.

7. PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s nakládáním s Vašimi osobními údaji máte právo požádat společnost Elpida, o.p.s.  o informace ohledně osobních údajů, účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích Vašich osobních údajů. Dále máte právo požádat společnost Elpida, o.p.s. o přístup k poskytnutým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, pokud jsou nepřesné.

Jestliže zjistíte nebo se domníváte, že je zpracování Vašich osobních údajů prováděno v rozporu s ochranou osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy, máte právo požádat společnost Elpida, o.p.s. o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů).

Rovněž máte právo na výmaz osobních údajů, na jejich omezené zpracování a na přenositelnost osobních údajů od společnosti Elpida, o.p.s. k jinému správci, jsou-li pro to splněny podmínky dané právními předpisy. V případě přímého marketingu máte právo vznést u společnosti Elpida, o.p.s. námitku proti zpracování osobních údajů, na jejímž základě dojde k ukončení zpracování osobních údajů pro tyto účely.

Mimo výše uvedené máte vždy právo se v případě porušení povinností společnosti Elpida, o.p.s.  obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů

8. BEZPEČNOST

Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Při zpracování Vašich údajů klademe velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. V rámci společnosti Elpida, o.p.s. jsou pravidla přístupu k osobním údajům nastaveny tak, aby k nim měli přístup pouze ti pracovníci, kteří s údaji potřebují nutně nakládat.

9. KONTAKT

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů se můžete obracet na společnost Elpida, o.p.s. e-mailem na adresu: ponozky@elpida.cz.

Tato pravidla ochrany osobních údajů jsou platná a účinná od 1. 1. 2020

Elpida, o.p.s.